Quy trình xử lý hồ sơ

11/09/2020 |

  • Bước 1: Tham vấn ban đầu với Portico & Bridge và lựa chọn các phương án đầu tư
  • Bước 2: Tham quan và mua tài sản.
  • Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ.
  • Bước 4: Nộp hồ sơ, chờ hồ sơ được phê duyệt từ Chính phủ và nhận thẻ cư trú tạm thời (5-6 tháng)
  • Bước 5: Nhận thẻ thường trú nhân sau 18 tháng.

Tin tức khác